Skip to main content

Om oss

Det engelska ordet ”Zest” betyder ”en angenäm och spännande kvalitet”. Och det är vad vi står för – att skapa kvalitet i allt som har med möten mellan människor att göra.

Om oss

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Zest Care Academy T&S AB, org. nr 556708-5278, Box 1111, 131 26 Nacka Strand, e-mail: info@zestcare.se, (” Zest”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Zest erhåller personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Zest Care Academy T&S AB är personuppgiftsansvarig för Zests behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, registrera dig för uppdrag eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du som blivande eller befintlig anställd registrerar intresse för en viss tjänst, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. Zest samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du registrerar dig via Zests webbplats, kontaktar Zest via e-post eller telefon, besöker Zests webbplats eller ett event som Zest anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Zest. Informationen som samlas in från dig vid registrering samt kontakt via e-post och telefon krävs för att du ska kunna ingå avtal med Zest och för att Zest ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är anställd hos Zest samlar Zest in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering. Zest samlar även in uppgifter om dig under tiden du är anställd inom ramen för ditt anställningsavtal, såsom din adress, bankkontouppgifter, vilka uppdrag du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Zest behandlar även uppgifter som Zest från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto som anställd. Som anställd hos Zest kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

3.5 I samband med att du som innehar legitimation inom hälso- och sjukvård registrerar ditt personnummer hos Zest genomför vi en kontroll gentemot registret för kontroll av legitimerad personal (HOSP) hos Socialstyrelsen samt en kontroll gentemot registret hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är registrerad hos Zest

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du som blivande eller befintlig kund eller konsult ansöker om en viss produkt, uppdrag eller tjänst, kontaktar oss eller använder vara digitala kanaler.
De personuppgifter Zest samlar in och behandlar om dig i egenskap av konsult eller kund som kontaktar oss via e-post, telefon, SMS, webbplats samt digitala medier:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Zests webbplats
 • Kundinteraktioner; t.ex. kommunikation via sms, telefon, e-post eller digitala medier, journalanteckningar och utskick
 • CV, meritlista, examensbevis, yrkeslegitimation
 • Ekonomiska uppgifter såsom inkomst och anställningsform
 • Utdrag från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
 • Utdrag från Socialstyrelsen gällande innehav av legitimation (HOSP)
 • Utdrag från belastningsregistret

I samband med en ansökan om en viss tjänst eller uppdrag kan vi hämta uppgifter frän offentliga register som är nödvändiga för att hantera ansökan, t.ex. utdrag från belastningsregistret, utdrag från IVO (inspektionen för vård och omsorg) eller utdrag från Socialstyrelsen gällande innehav av legitimation.

4.2 För dig som är anställd hos Zest
De personuppgifter Zest samlar in och behandlar om dig som är anställd är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Bankkontouppgifter eller faktureringsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av Zests webbplats
 • Information om vilka av våra uppdrag, tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina bokningar
 • Kundinteraktioner; t.ex. kommunikation via sms, telefon, e-post eller digitala medier, journalanteckningar och utskick
 • CV, meritlista, examensbevis, yrkeslegitimation
 • Ekonomiska uppgifter såsom inkomst och anställningsform
 • Utdrag från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
 • Utdrag från Socialstyrelsen gällande innehav av legitimation
 • Utdrag från belastningsregistret

I samband med en ansökan om en viss tjänst eller uppdrag kan vi hämta uppgifter från offentliga register som är nödvändiga för att hantera ansökan, t.ex. utdrag från belastningsregistret, utdrag från IVO (inspektionen för vård och omsorg) eller utdrag från Socialstyrelsen gällande innehav av legitimation.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som har kontakt med Zest Zest behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera en ansökan om en viss tjänst eller uppdrag, t.ex. registrera uppgifter i ansökan och göra en bedömning av ansökan. Det är nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som vi efterfrågar for att vi ska kunna hantera din ansökan. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan vi inte hantera din ansökan.

Huvudsakligen behandlar Zest dina personuppgifter i syfte att:

 • Hantera ditt kundförhållande med Zest, t.ex. for att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, for att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund eller konsult, såsom genomförande av anställning, bokning, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Zest och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; sam

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2 För dig som är anställd hos Zest

Utöver uppräkningen ovan behandlar Zest personuppgifter om den anställde även i syfte att:

 • Administrera utbetalningar av lön och andra ekonomiska ersättningar
 • Administrera fakturor;

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Zest baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som konsult eller kund, så som för att genomföra bokningar, avtal och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller konsult. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som anställd, såsom dina bokade uppdrag, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Zest samt ditt intresse av våra erbjudanden och event för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra uppdrag och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av konsulter och kunder, t.ex. baserat på utbildning och ort. Zest behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Zest ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering

7.1 Zest kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är registrerad användare hos Zest. Om du är registrerad användare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra uppdrag, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och uppgifter om dina bokningar och arbetsplatser för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Zests kundtjänst eller genom att kontakta info@zestcare.se. När Zest har mottagit din anmälan kommer Zest att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Zest kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Zests rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Dina personuppgifter sparas så länge som du air anställd hos Zest och för den tid därefter som vi har en laglig grund för var behandling. Efter det kommer vi att på̊ ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

8.3 Zest sparar uppgifter om registrerade användare så länge användaren har ett aktivt konto och uppgifterna uppdateras regelbundet. Om du som är registrerad hos Zest men inte är anställd, inte varit aktiv hos Zest under de senaste 24 månaderna raderas dina uppgifter automatiskt.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Zest kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Zests koncernbolag och andra samarbetspartners såsom t.ex. försäkringsbolag. Zest kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

9.2 Tredje part som Zest lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Zests och Zests samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Zests avtal med dig som kund eller konsult. Om du har valt att teckna en försäkring hos oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Zest om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Zests rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi air skyldiga enligt lag att göra det, t.ex. kontrolluppgift till Skatteverket. Behandlingen air nödvändig for att uppfylla rättsliga förpliktelser.

9.5 Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen, om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter eller för att bidra till en pågående brottsutredning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på̊ begäran.

9.6 Zest kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Zests leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Zest vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.7 Zest kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, t.ex. uppdragsgivare, för att slutföra ett avtal i samband med en bokning. Om personuppgifter överförs via e-post kommer Zest vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade.

9.8 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Zest har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Zest kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Zest innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Zest.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Zest har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Zest ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Zest kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt

12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Zest kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@zestcare.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kontaktuppgifter:
info@zestcare.se
info@zestbemanning.se
Tfn: 010-456 95 00